Category Archives: Umroh

Manasik haji – Sebelum kita berbicara terlebih jauh ada baiknya saya jelaskan tentang pengertian haji baik yakni berasal dari bahasa arab yakni al-hajju yaitu rukun islam yang ke lima dengan mengerjakan serangakaian kegiatan seperti Ihram, Wukuf di Arafah, Tawaf ifâdah,  Sa’i, Mencukur rambut di kepala atau memotongnya sebagian dan Tertib. Sedangakan pengertian manasik haji yaitu Peragaan atau simulasi pelaksanaan haji sesuai dengan syarat dan rukun haji.

manasik haji

Panduan manasik haji lengkap dan mudah dipahami

Rukun Haji

Rukun haji ialah satu sarat yang mengharuskan mengerjakan kegiatan tersebut yang apabila tertinggal atau terlewatkan maka ibadah haji tersebut tidak sah. adapun rukun haji yakni sebagai berikut:

 1. Ihram
 2. Wukuf di Arafah
 3. Thawaf Ifadlah
 4. Sa’i
 5. Memotong rambut / Tahallul
 6. Tertib

Untuk Pemjelasan tentang rukun haji bisa anda baca Pengertian Haji dan Umroh serta tata cara Prakteknya

Wajib haji.

Wajib haji yaitu sesuatu yang harus dikerjakan, apabila salah satu ada yang tertinggal maka hajinya tidak sah harus membayar dam (denda). Adapun wajib haji yakni sebagai berikut:

 1. Ihram dari Miqat
 2. Mabit di Muzdalifah
 3. Mabit di Mina
 4. Melempar Jumrah
 5. Thawaf Wada’

Urutan dalam pengerjaan haji.

Dalam pengerjaan haji terdapat rukun dan tatacara yang harus dikerjakan secara berurutan yakni sebagai berikut:

 • Sebelum tanggal 8 Dzulhijjah,

calon jamaah haji mulai berbondong untuk melaksanakan Thawwaf Qudum di Masjid Al Haram, Makkah. Calon jamaah haji memakai sandang Ihram (2 lembar kain tanpa jahitan menjadi pakaian haji), sinkron miqatnya, kemudian berniat haji, serta membaca bacaan Talbiyah, yaitu mengucapkan Labbaikallahumma labbaik labbaika laa syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni’mata laka wal mulk laa syarika laka..

 • Tanggal 9 Dzulhijjah,

pagi harinya seluruh calon jamaah haji menuju ke padang Arafah wukuf Wukuf pada Arafah. Buat menjalankan ibadah wukuf. Kemudian jamaah melaksanakan ibadah Wukuf, yaitu berdiam diri serta berdoa pada padang Arafah hingga Maghrib datang .

 • Tanggal 9 Dzulhijjah malam,

jamaah menuju ke Muzdalifah buat mabbit (bermalam) dan mabit Mabit pada Musdzalifah. Merogoh batu buat melontar jumroh secukupnya. Mabit di Muzdalifah ialah bermalam atau berhenti sejenak atau menginap pada Muzdalifah di malam 10 Dzul Hijjah selepas wukuf di Arafah . Informasi tambahan bila anda memiliki niatan untuk berhaji dan terbentur dengan masalah keuangan kami siam membantu melalui pinjaman tanpa jaminan

 • Lepas 9 Dzulhijjah tengah malam (sehabis mabbit)

jamaah meneruskan perjalanan ke Mina buat melaksanakan ibadah melontar Jumroh. Mina artinya sebuah lembah pada padang pasir yang terletak sekitar lima kilometer sebelah Timur kota Mekkah, Arab Saudi

 • Tanggal 10 Dzulhijjah,

Jamaah melaksanakan ibadah melempar Jumrah sebanyak tujuh kali ke Jumrah Aqobah sebagai simbolisasi mengusir setan.Melempar jumrah artinya simbol perlawanan insan terhadap setan. Insan harus melakukan perlawanan kepada setan karena mereka selalu berupaya menyesatkan manusia berasal jalan kebenaran serta menjauhkan mereka dari jalan Allah swt. Melempar jumrah adalah simbol keteladanan Hajar yang membagikan perilaku permusuhan terhadap setan.

 • Bila jamaah merogoh nafar awal maka dapat dilanjutkan bepergian ke
  Masjidil Haram buat Thawwad ifadhah/Thawaf Haji (merampungkan Haji). Sedangkan Bila mengambil nafar akhir jama’ah tetap tinggal pada Mina serta dilanjutkan dengan melontar jumroh sambungan (Ula serta Wustha).
 • Tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah, melempar jumrah sambungan (Ula) pada
  tugu pertama, tugu kedua, serta tugu ketiga.Melontar pertama kali ialah melontar Jumrah ‘Aqabah di hari Ied.

Demikian informsi tentang Panduan manasik haji lengkap dan mudah dipahami semoga bermanfaat dan terimakasih.

Seperti yang kita ketahui sember hukum islam ada beberapa bagian yakni al-qur’an, hadis atau sunnah, ijtihat, ijma dan qiyas. Tetapi sember hukum islam yang pertama dan utama adalah al-qur’an.

A.  Al-qur’an

Pengertian al -qur’an dari segi bahasa  Al-qur’an berasal dari kata qur’anan yang artinya dibaca atau bacaaan. Sedangkan pengertian al-qur’an dari istilah yaitu merupakan kalamullah yang diturunkan kepada nabi muhammad dalam bentuk bahasa arab serta diturunkan secara mutawttir dan ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat al-fatiha dan diakhiri dengan surat annas. al-qur’an merupakan sumber hukum islam yang pertama dan utama maka setiap yang beragama islam wajib berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat didalamnya untuk semakan taat dan semakin dekat kepada allah SWT.

Bila anda memerlukan dana cepat atau pinjaman tanpa jaminan kami bisa bantu anda anda dengan meng klick pinjaman uang

Al-qur’an memuat berbagai pedoman dasar untuk kehidupan manusia, sebagai berikut:

Sumber hukum islam

 1. Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan manusia kepada allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan qadha dan qadhar.
 2. Tuntunan yang berhubungan dengan akhlak yaitu yang berhubungan dengan budi perkeeti dan etika dalam berkehidupan
 3. tuntunan yang berhubungan dengan ibadah, yakni shalat, puasa, zakat, dan haji.
 4. tuntunan yang berkaitan dengan perbuatan hubungan sesama manusia (hablumminan nas)

Isi kandungan Al-qu’an

al;qur’an terdiri dari 30 juz dan 114 surat  6236 ayat dan 77.439 kosa kata.

Dari segi kualitas

isi kandungan al-qur’an ditinjau dari segi hukum dikelompokkan manjadi tiga bagian yakni sebagai berikut:

 1. Hukum yang berhubungan dengan ibadah  seperti shalat, puasa, zakat, haji, nadzar, sumpah dan sebagai yang berhubungan dengan allah SWT.
 2. hukum yang berhubungan dengan amaliyah yang mengatur hubungan manusia dengan allas swt.
 3. hukum yang berhubungan dengan akhlak, yaitu tuntunan agar manusia terhidar dari sifat sifat tercela.

B. Hadist

Pengertian hadist yaitu segala bentuk perkataan perbuatan, ketetatapan maupun persetujuan nabi muhammad dan dijadikan sebagai syariat dalam islam. Hadist merupakan sumber hukum islam yang kedua setelah al-qur’an. allah menyururh umat manusia agar taat kepada hukum -hukum  dan perbuatan yang diajarkan nabi muhammada SAW.

Adapun syarat syarat suatu hadist dikatakan sahih yakni sebagai berikut

 1. Rawinya bersifat adil
 2. Sempurna ingatan
 3. Sanadnya tidak terputus
 4. Hadits itu tidak berilat, dan
 5. Hadits itu tidak janggal

C. Ijtihad

pengertian ijtihad yaitu Ijtihad yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu permasalahan yang tidak/belum ada ketetapannya, baik dalam Al Qur’an maupun didalam Hadits, dengan menggunkan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukumyang telah ditentukan

Untuk melakukan ijtihad harus tau dan mengerti sebagai berikut:

 1. Mengetahui isi Al Qur’an dan Hadits, terutama yang bersangkutan dengan hukum
 2. Memahami bahasa arab secara benar dengan segala kelengkapannya untuk menafsirkan Al Qur’an dan hadits
 3. Mengetahui soal-soal yang berhubungan dengan ijma
 4. Menguasai ilmu ushul fiqih secara mendalamserta kaidah-kaidah fiqih yang luas.

Demikian pembahasan kali ini yang bertema Sumber hukum islam yang pertama dan utama semoga bermanfaat dan dapat memberikan jawaban bagi anda yang mencari informasi seputar sumber hukum islam.

umroh merupakan sunnah yang dianjurkan agama islam dan tempat melaksanakan umroh tidak bisa disembarang tempat umroh hanya bisa dilakukan ditanah suci (kota mekkah almukarramah) serta dengan melalui barbagai sarat dan rukun yang harus dierjakan di saat kita melakukan umroh.
hampir setiap muslim merindukan dan menginginkan agar dapat pergi ketanah suci untuk mengerjakan umroh dan haji, namun mengingat untuk bisa umroh dan berhaji bukan hal yang mudah karena jarak tempuh yang jauh tentu menelan biaya yang tidak sedikit. untuk saat ini cukup banyak agen travel yang menyediakan paket umroh yang keberangkatannya pun diatur secara terorganisir yang memudahkan anda saat ditanah suci nanti. jadi anda bis menyicil atau menabung untuk biaya umroh murah anda nantinya, jasa penyimpanan dana umroh juga sudah banyak tinggal anda pilih mana yang anda anggap bisa dipercaya.

umroh

melihat banyaknya permintaan akan umroh di indonesia tidak heran agen agen travel menjamur begitu cepat. mengingat indonesia merupakan penduduk muslim terbesar diseluruh dunia, ya wajar saja agen travel bermunculan dengan menawaranberbagai kemudahan dan keuntungan yang kita dapatkan.
berikut ini akan saya coba lampirkan paket murah umroh yang bisa anda jadikan refensi dalam memilih travel yang anda gunakan dalam perjalanan umroh:
JADWAL PROMO UMROH 2016 PERGI TIBA HARGA PESAWAT 31-Jan 8-Feb 21,5 jt AIRASIA 19-Feb 27-Feb 21.5 jt AIRASIA 6-Mar 14-Mar 24 jt SAUDIA 11-Mar 19-Mar 21.5 jt AIRASIA 17-Apr 25-Apr 21.5 jt AIRASIA 06 MEI 14 MEI 22 jt AIRASIA Akomodasi Madinah
JADWAL          PAKET UMROH                                  LAMA                    HARGA (USD)
12 Des 15         UMROH SUPER PROMO *3              9 Hari                          $1,575
15 Des 15         UMROH SUPER PROMO *3              9 Hari                          $1,575
18 Des 15         Umroh Reguler *3                             9 Hari                          $1,725
22 Des 15         Umroh Reguler *3                             9 Hari                          $1,725
26 Des 15         Umroh Reguler Bersama                 9 Hari                          $2,225

Ustadz Alhabsyi *5
28 Des 15         Umroh Plus Turki                             12 Hari                         $2,745
29 Des 15         UMROH SUPER PROMO *3              9 Hari                         $1,575 KL

itu dia paket umroh yang bisa anda pertimbangkan menjadi agen travel keberangkatan anda nantinya, semoga niat anda yang tulus untuk berangkat berumroh segera tercapai dan mendapatkan ridhanya. terimaksih…

 

Sumber: Taralite.com